FAQ

FAQ (Často kladené otázky)

 Čo je Plán mobility?

Plán mobility je dokument, ktorý na základe odborných analýz, ale aj v spolupráci s obyvateľmi mesta, expertov atď. zostaví zoznam opatrení v oblasti mobility, ktorých realizácia pomôže k zlepšeniu kvality života v meste.

Plán mobility sa pripravuje v troch fázach, z ktorých každá bude prerokovaná s odbornou i laickou verejnosťou a potom predložená voleným orgánom mesta na schválenie.

Dôležitým prvkom tohto dokumentu je tiež hodnotenie účinnosti navrhnutých opatrení.

Prečo mobilita?

Mobilita je označenie pre pohyb ľudí i vecí. Plán mobility sa nezameriava len na opatrenia, ktoré sa týkajú rozvoja dopravnej infraštruktúry, ale aj na opatrenia, ktoré môžu zmeniť dopravné správanie obyvateľov mesta Trnava a jeho okolia.

Ako sa môžem zapojiť?

Do prípravy Plánu mobility sa môžete zapojiť v rámci verejných diskusií alebo môžete svoje komentáre či námety zaslať emailom (mobilita.trnava@trnava.sk) alebo poštou na Odbor územného rozvoja a koncepcií, úsek inž. urbanizmu a územno-tech. informácií, Trhová 3, 917 71 Trnava.
 

Na aké druhy dopravy je Plán mobility zameraný?

Plán mobility je zameraný na pohyb ľudí i vecí, preto sa zameriava na všetky druhy dopravy, tzn. pešiu, cyklistickú, verejnú, automobilovú (vrátane parkovania a zásobovanie), leteckú i lodnú.

Ako prebieha proces jeho tvorby?

Odborná firma (AFRY CZ s.r.o.) pripraví koncept jednotlivých častí Plánu mobility (Analytická časť, Návrhová časť, Plán dopravnej obslužnosti (PDO) a Plán implementácie a monitorovania PUM). Tieto časti sa následne rozošlú k pripomienkovaniu mestským častiam a organizáciám.  

Predovšetkým však bude dokumentácia k dispozícii na webových stránkach, aby sa s nimi mohli oboznámiť aj obyvatelia mesta Trnava a mohli vyjadriť svoj názor, či zaslať pripomienky a ovplyvniť tak podobu Plánu mobility.

Po tomto procese verejnej diskusie budú námety a pripomienky vyhodnotené a bude vytvorený tzv. Čistopis dokumentu, ktorý bude predložený voleným orgánom mesta na schválenie.

Kto Plán mobility schvaľuje?

Jednotlivé časti Plánu mobility (Zber dát, Prieskumy, Analytické a Návrhové časti vrátane Strategického environmentálneho hodnotenia (SEA), Plán dopravnej obslužnosti (PDO) a Plán implementácie a monitorovania PUM sa prejednávajú v komisiách Rady mesta Trnava a v Rade mesta Trnava. Záverečný výstup tzv. Akčný plán bude schválený zastupiteľstvom mesta Trnava.

Na ako dlho Plán mobility platí, ako často sa aktualizuje?

Príprava Plánu mobility prebieha ako cyklus. Predpokladáme, že každých 5 – 10 rokov bude proces Plánu mobility opäť zahájený analýzou stavu dopravných systémov a návrhom vhodných opatrení.

Kam sa môžem obrátiť, ak mám pripomienku, alebo otázku?

Pokiaľ máte otázku alebo pripomienku, môžete ju poslať na email: mobilita.trnava@trnava.sk alebo tiež poštou na adresu Odbor územného rozvoja a koncepcií, úsek inž. urbanizmu a územno-tech. informácií, Trhová 3, 917 71 Trnava.

Plánuje vedenie mesta verejné diskusie?

Áno, v rámci prípravy Plánu mobility sú plánované verejné diskusie.

Ďalšie verejné diskusie budú prebiehať podľa priebehu spracovania ďalších častí Plánu mobility a termíny budú zverejnené na www.mobilita.trnava.sk

Comments are closed.