VÍZIE

Vízie a oblasti zmeny pre návrhové a výhľadové obdobie boli zostavené a odsúhlasené po konsenze s odbornou verejnosťou, sú teda záväzným podkladom pre návrh opatrení rozvoja udržateľnej mobility MFO TT. Jednotlivé oblasti zmien budú ďalej rozpracované do väčšej podrobnosti – návrh špecifických cieľov a strategických cieľov.

Ciele (VÍZIE):

MFO TT je moderná a dynamická oblasť, kde sa dobre žije, pracuje, odpočíva aj športuje. Dôraz sa kladie na udržateľný rozvoj.

V roku 2050 bude vďaka spolupráci mesta Trnava a obcí v mestskej funkčnej oblasti tento región konkurencieschopnejší voči hlavnému mestu i v medzinárodnom meradle.

Bude poskytovať kvalitné služby pre svojich obyvateľov, ktorých počet sa zvýši aj vďaka diverzifikácii hospodárskej základne v území a využitiu plôch na bývanie.

Mestský región sa stane „územím šancí“ pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva a zároveň bude atraktívnym miestom pre návštevníkov.

Ako hlavné oblasti zmeny boli stanovené:

OBLASTI ZMENY:

1. Optimalizácia, zlepšenie súčasného a efektívny rozvoj dopravného systému

2. Zvýšenie podielu udržateľných druhov dopráv (VHD, cyklistickej a pešej dopravy)

3. Zvýšenie ochrany životného prostredia odstraňovaním súčasných a minimalizovaním nových negatívnych vplyvov dopravy

4. Zvýšenie bezpečnosti všetkých druhov dopráv

5. Znižovanie energetickej náročnosti dopravy jej manažovaním a riadením (prestupné terminály, prekladiská, inteligentné riadenie dopravy)

Táto vízia odpovedá na otázky – Kam chceme, aby MFO TT smerovalo, a prečo?, Ako chceme, aby MFO TT vyzeralo za 5, 10, 20 až 30 rokov?, Ako chceme, aby bola zaistená súvisiaca nevyhnutná mobilita? V nadväznosti na víziu MFO TT a schválených strategických cieľov bude určená súprava merateľných indikátorov pre možné vyhodnotenie dopadov v procese naplňovania PUM.

Návrhové horizonty:

•        + 5 rokov = 2025

•        + 10 rokov = 2030

•        + 20 rokov = 2040

•        + 30 rokov = 2050

Comments are closed.