O PROJEKTE

Plán udržateľnej mobility (PUM) je strategický dokument, ktorý má za cieľ zvýšenie kvality života v krajskom meste Trnava a jeho funkčnom území. Je zameraný na oblasť mobility obyvateľov a návštevníkov, teda na pohyb pešo, na bicykli, v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy alebo automobilom, či na prepravu tovaru v rámci krajského mesta a jeho funkčného územia. Spracovaný dokument je koncepčnou štúdiou všetkých subsystémov dopravy v riešenom území a po svojom dokončení by sa mal stať záväzným podkladom pre plánovanie dopravnej obslužnosti. Súčasťou prípravy plánu udržateľnej mobility je účasť odbornej aj laickej verejnosti na tvorbe dokumentu, na hľadaní optimálneho riešenia a na hodnotení výsledkov navrhnutých opatrení.

Jedným z dôvodov na zhotovenie tohto dokumentu je potreba analyzovať stav súčasnej dopravnej infraštruktúry, zistiť mobilitné návyky obyvateľov a v návrhovej časti dokumentácie preveriť zodpovedajúci rozvoj, ktorý bude vychádzať zo zásad pre udržateľný rozvoj dopravy a zvýšenie kvality životného prostredia. Ďalším dôvodom je vytvorenie jedného koncepčného materiálu, ktorý v jednom dokumente zohľadňuje všetky druhy dopravy na území krajského mesta a jeho funkčného územia, dáva ich do kontextu a navrhuje opatrenia, ktoré väčšinou nie sú zamerané iba na jeden druh prepravného módu. PUM je teda možné zaradiť z hľadiska plánovania dopravnej infraštruktúry na úroveň územného plánu.

Hlavným cieľom Plánu udržateľnej mobility je zaistiť vyvážený rozvoj krajského mesta s ohľadom na spokojnosť a zdravie jeho obyvateľov a návštevníkov. Ďalším cieľom dokumentu je vytvárať podmienky pre rozvoj kvalitnej dopravnej infraštruktúry postavenej na využití technicko-ekonomických vlastností jednotlivých druhov dopravy, vytvárať predpoklady pre znižovanie emisií, hluku a iných škodlivých látok v plnom súlade s európskymi právnymi predpismi s ohľadom na minimalizáciu dopadov na verejné zdravie a životné prostredie.

Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia je členený do týchto častí: Zber dát, Prieskumy, Analytické a Návrhové časti vrátane Strategického environmentálneho hodnotenia (SAE), Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) a Plánu implementácie a monitorovania PUM.

Cieľom zberu dát je zhromaždenie dostupných podkladov a informácií o stave všetkých dopravných subsystémov.

Cieľom analytickej časti je analýza dostupných informácií o stave a možnostiach rozvoja všetkých dopravných subsystémov. Analýza obsahuje vyhodnotenie všetkých subsystémov dopravy po stránke kapacity, ponuky a dopytu a z nich vyplývajúce disproporcie, ktoré je nutné riešiť.

V závere analytickej časti bude vykonaná prehľadná SWOT analýza každého dopravného subsystému aj komplexne celého systému dopravy v krajskom meste vrátane dostupnosti, bezpečnosti a vplyvu na životné prostredie.

Záver analytickej časti bude venovaný stratégii krajského mesta a vyjasneniu vízie mobility v konsenze s kľúčovými partnermi a verejnosťou. Prostredníctvom analytickej časti budú nájdené odpovede na otázky – Kam chceme, aby krajské mesto Trnava a okolie smerovalo, a prečo?, Ako chceme, aby vyzeralo za 5 – 30 rokov?, Ako chceme, aby bola zaistená súvisiaca nevyhnutná mobilita? V nadväznosti na víziu a schválených strategických cieľov bude určený súbor merateľných indikátorov pre možné vyhodnotenie dopadov v procese naplňovania PUM.

V návrhovej časti bude vykonaný návrh optimalizácie rozvoja jednotlivých dopravných subsystémov, bude vyhodnotené ich vzájomné spolupôsobenie a bude komentovaný vplyv na životné prostredie. Navrhnuté opatrenia v návrhovej časti budú vychádzať z vykonaných SWOT analýz a zároveň budú zohľadňovať nastavené a schválené Vízie rozvoja z analytickej časti dokumentácie. Bude zohľadnená preferencia nemotorovej dopravy a preferencia verejnej hromadnej dopravy ako nosného prvku verejnej prepravy osôb, pri zachovaní kvalitného zásobovania územia mesta a pokrytia potrieb mobility obyvateľov.

Návrhová časť bude posúdená z hľadiska vplyvov na životné prostredie SEA.

Súbežne sa bude s návrhovou časťou zapracovávať Plán dopravnej obslužnosti (PDO), ktorý navrhne optimalizácie VOD v riešenom území.

Budúci etapový a návrhový systém bude overený na dopravnom modeli a podľa pracovných výsledkov bude prípadne upravený.

Na základe prerokovaného dokumentu vznikne následne „Plán implementácie a monitorovania PUM “, čo bude návrh optimálnych úprav systému dopravnej obsluhy krajského mesta a jeho funkčného územia s harmonogramom stavieb a opatrení. Súčasťou tohto dokumentu sú aj finančné prostriedky, ktoré je nutné z mestského rozpočtu vynaložiť v jednotlivých rokoch na investičné a neinvestičné akcie.

Comments are closed.