Dokončení projektu „Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia“

Dňa 29.10.2021 vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia záverečné stanovisko číslo: OU-TT-OSZP3-2021/002052 podľa § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto…

Čítať ďalej

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Pozývame Vás na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré sa uskutoční v utorok 15. júna 2021 od 15:00 hodiny online formou v aplikácii Teams. Link pre pripojenie sa na prerokovanie pomocou tejto aplikácie: Zapojte sa do prerokovávania plánu mobility a prispejte k jeho…

Čítať ďalej

Verejné prerokovanie Návrhovej časti Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava

Pozývame Vás na verejné prerokovanie Návrhovej časti Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré sa uskutoční v utorok 15. júna 2021 o 13:00 hodine online formou v aplikácii Teams. Link pre pripojenie sa na prerokovanie pomocou tejto aplikácie: Zapojte sa do prerokovávania plánu mobility a prispejte k jeho vypracovaniu. Návrhová časť…

Čítať ďalej

Spracovanie návrhovej časti PUM a posúdenie vplyvu na životné prostredie SEA

 Hoci sa na začiatku roka 2021 podstatne obmedzila možnosť pohybu, rokovaní a činností z dôvodu reštriktívnych opatrení kvôli obmedzeniu šírenia covidu-19, práca na PUM mesta Trnava a MFO pokračujú bez prestávky. Spoločná stretnutie medzi spracovateľom a zástupcovia mesta Trnava sa stále odohrávajú systémom telekonferencií cca 1x za mesiac a dokončené…

Čítať ďalej

Dopravný model – návrhová časť

Dopravný model je nedielnou súčasťou návrhovej časti dokumentácie.[HV1]  Na základe vykonanej analýzy súčasného stavu bol v rámci návrhovej časti zostavený zásobník projektov, ktorý zahrňuje stavby a opatrenia na cestnej sieti a v systéme verejnej dopravy. Zásobník projektov je zostavený pre návrhové obdobia, ktoré vychádza zo Zadania dokumentácie. Sú to časové horizonty 2025, 2030,…

Čítať ďalej

5. workshop – Plán dopravnej obslužnosti (PDO) – návrhová časť

Od 30. septembra do 8. októbra prebiehal 5. workshop s veľkou pracovnou skupinou na tému Plán dopravnej obslužnosti (PDO) – návrhová časť. Workshop sa kvôli pandémii koronavírusu konal online. Členovia veľkej pracovnej skupiny mali vyjadriť svoj odborný názor na prezentáciu, ktorá im vola vopred zaslaná v nahovorenej verzii. O téme sa diskutovalo aj…

Čítať ďalej

4. workshop – Zásobník projektov

V utorok 8. septembra 2020 o 13.00 h sa uskutočnil 4. workshop s veľkou pracovnou skupinou na tému Zásobník projektov tvrdých a mäkkých opatrení. Workshop sa konal v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici (Hlavná 1). Na workshope nás zaujímal odborný názor veľkej pracovnej skupiny na zásobník projektov. Medzi hlavné témy k diskusii…

Čítať ďalej

Prezentácia Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – Analytickej časti.

Dne 5.8.2020 od 15h prebehla prezentácia Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – Analytickej časti. Prítomným ďakujem za účasť a podmětnou diskusiu. V prípade, že ste sa prezentácia nemohli zúčastnil a máte záujem sa o projekte niečo dozvedieť posielam včerajšej prezentácii k nahliadnutiu. Ďalšie informácie sú dostupné…

Čítať ďalej