Dokončení projektu „Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia“

Dňa 29.10.2021 vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia záverečné stanovisko číslo: OU-TT-OSZP3-2021/002052 podľa § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto…

Čítať ďalej

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Pozývame Vás na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré sa uskutoční v utorok 15. júna 2021 od 15:00 hodiny online formou v aplikácii Teams. Link pre pripojenie sa na prerokovanie pomocou tejto aplikácie: Zapojte sa do prerokovávania plánu mobility a prispejte k jeho…

Čítať ďalej

Spracovanie návrhovej časti PUM a posúdenie vplyvu na životné prostredie SEA

 Hoci sa na začiatku roka 2021 podstatne obmedzila možnosť pohybu, rokovaní a činností z dôvodu reštriktívnych opatrení kvôli obmedzeniu šírenia covidu-19, práca na PUM mesta Trnava a MFO pokračujú bez prestávky. Spoločná stretnutie medzi spracovateľom a zástupcovia mesta Trnava sa stále odohrávajú systémom telekonferencií cca 1x za mesiac a dokončené…

Čítať ďalej

Dopravný model – návrhová časť

Dopravný model je nedielnou súčasťou návrhovej časti dokumentácie.[HV1]  Na základe vykonanej analýzy súčasného stavu bol v rámci návrhovej časti zostavený zásobník projektov, ktorý zahrňuje stavby a opatrenia na cestnej sieti a v systéme verejnej dopravy. Zásobník projektov je zostavený pre návrhové obdobia, ktoré vychádza zo Zadania dokumentácie. Sú to časové horizonty 2025, 2030,…

Čítať ďalej

Prezentácia Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – Analytickej časti.

Dne 5.8.2020 od 15h prebehla prezentácia Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – Analytickej časti. Prítomným ďakujem za účasť a podmětnou diskusiu. V prípade, že ste sa prezentácia nemohli zúčastnil a máte záujem sa o projekte niečo dozvedieť posielam včerajšej prezentácii k nahliadnutiu. Ďalšie informácie sú dostupné…

Čítať ďalej

Verejná diskusia k analytickej časti plánu

Pozývame Vás na verejnú diskusiu k analytickej časti plánu mobility, ktorá sa uskutoční v stredu 5. augusta 2020 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici (Hlavná 1). Zapojte sa do spoločného prerokovania pripravovaného Plánu udržateľnej mobility. Dokument je dostupný na stiahnutie tu: PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO…

Čítať ďalej

Dopravné prieskumy – vyhodnotenie

V rámci projektu „PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA“ bola uskutočnená séria dopravných prieskumov: Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach Prieskum dopravy na hraniciach územia Prieskum dopravy v riešenom území Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum Dopytovanie cestujúcich v autobusovej, vlakovej a…

Čítať ďalej

Príprava Plánu udržateľnej mobility pokračuje aj počas mimoriadnej situácie

Ani nepriaznivé okolnosti súvisiace s koronavírusom nezastavili práce na Pláne udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (PUM MFO TT). Strategický dokument, ktorý má za cieľ zvýšenie kvality života v Trnave a jej funkčnom území, napreduje ďalej. Momentálne sa spracováva analytická časť dokumentácie, ktorej súčasťou je vytvorenie SWOT analýzy. K tejto…

Čítať ďalej