Spracovanie návrhovej časti PUM a posúdenie vplyvu na životné prostredie SEA

 Hoci sa na začiatku roka 2021 podstatne obmedzila možnosť pohybu, rokovaní a činností z dôvodu reštriktívnych opatrení kvôli obmedzeniu šírenia covidu-19, práca na PUM mesta Trnava a MFO pokračujú bez prestávky. Spoločná stretnutie medzi spracovateľom a zástupcovia mesta Trnava sa stále odohrávajú systémom telekonferencií cca 1x za mesiac a dokončené časti sú odovzdávané iba cestou elektronickej komunikácie a poštovými zásielkami. Aj napriek strate osobného kontaktu je pracovné nasadenie všetkých členov pracovného tímu také, aby podstatná časť prác bola dokončená v riadnom termíne.

V prvej tretine roku 2021 sa podarila dokončiť časť, ktorá sa zaoberá dopravným modelom návrhového stavu. Ďalšie stručné informácie o tomto dokumente si môžete prečítať „tu“ (kliknutie na skrátený text od Vojtu). Ak máte čas a záujem preštudovať kompletný materiál o dopravnom modeli, môžete si ho prečítať „tu“ (kliknutie na web, kde je správa o modeli umiestnená).

V nadväznosti na dopravný model sú spracované posúdenia z hľadiska hluku a emisií, ktoré bude doprava na riešenom území produkovať v jednotlivých posudzovaných scenároch. Tieto časti dokumentácie si môžete pozrieť „tu“ (kliknutie na web, kde sú hluková a emisná štúdia návrh).

V priebehu apríla prebiehajú záverečné práce na dokončení návrhovej časti PUM. Táto dokumentácia predstavuje stratégiu rozvoja všetkých druhov dopravy v riešenom území. Tým, že sa jedná o strategický dokument, nie je jeho súčasťou detailný návrh jednotlivých riešení, ktoré sú uvedené v zásobníku projektov. Po dokončení konceptu návrhovej časti bude prerokovanie s verejnosťou, kde bude možné sa k dokumentácii vyjadriť a diskutovať so zástupcami mesta a spracovateľmi. Vzhľadom na stále trvajúcich obmedzeniach nie je stanovená forma prerokovania. Obyvatelia mesta a záujmového územia budú ale včas informovaní.

Taktiež prebiehajú dokončovacie práce na posúdení vplyvu PUM na životné prostredie – dokumentácia SEA. Táto dokumentácia musí byť podľa zákona verejne prerokovaná. Vzhľadom na závažnosť dokumentu a možnosti zapojenia verejnosti do diskusie uvažujeme s verejným prerokovaním na prelome mája / júna. Dôvodom je snaha zorganizovať verejné prerokovanie s účasťou občanov prezenčne. Pokiaľ nebude toto stretnutie možné usporiadať, je možné usporiadať dištančné prerokovanie, čo nám potvrdil Okresný úrad Trnava. Ak by ste mali záujem, dokumentáciu bude možné si pozrieť na Informačnom portáli rezortu MŽP SR – https://www.enviroportal.sk/sk/eia a na stránkach mesta Trnava.

Comments are closed.