Dokončení projektu „Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia“

Dňa 29.10.2021 vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia záverečné stanovisko číslo: OU-TT-OSZP3-2021/002052 podľa § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto stanovisko je na stiahnutie v časti dokumenty.

Dňa 2.11.2021 v konferenčnej miestnosti, Radnica, Ulica Hlavná č. 1,  v Trnave na 17. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022, prebehlo schválenie projektu :„Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia“.

Comments are closed.