Príprava Plánu udržateľnej mobility pokračuje aj počas mimoriadnej situácie

Ani nepriaznivé okolnosti súvisiace s koronavírusom nezastavili práce na Pláne udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (PUM MFO TT). Strategický dokument, ktorý má za cieľ zvýšenie kvality života v Trnave a jej funkčnom území, napreduje ďalej. Momentálne sa spracováva analytická časť dokumentácie, ktorej súčasťou je vytvorenie SWOT analýzy.

K tejto téme bol pôvodne plánované ďalšie stretnutie pracovných skupín, ktorých členmi sú odborná verejnosť, zástupcovia veľkých podnikov, univerzít, občianskych združení i štátnej správy a ďalší odborníci. Témou tretieho spoločného workshopu mal byť súčasný stav všetkých druhov prepravných módov. Stretnutie však momentálne nie je možné, preto sa Mesto Trnava po dohode so zhotoviteľom rozhodlo zrealizovať prerokovanie SWOT analýzy s pracovnými skupinami online formou.

SWOT analýza je metóda, pomocou ktorej je možné identifikovať silné (ang: Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, príležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Je súčasťou strategického (dlhodobého) plánovania a vďaka nej je možné komplexne vyhodnotiť fungovanie mesta, nájsť problémy alebo nové možnosti riešenia.

SWOT analýza v PUM MFO TT je rozdelená na nasledujúce časti:

  • cyklistická doprava,
  • pešia doprava,
  • individuálnua automobilová doprava,
  • statická doprava,
  • verejná hromadná doprava,
  • vplyv na životné prostredie,
  • bezpečnosť,
  • nákladná a logistická doprava,
  • celok.

Členovia pracovných skupín boli požiadaní, aby svoju spätnú väzbu k analýze poslali do 26. apríla. Po vyhodnotení ich pripomienok bude zostavená finálna časť s názvom Celok, ktorá bude súčasťou Analytickej časti PUM MFO TT.

Comments are closed.